RU  |  EN

ISSN  1684-792X

Issue 67

HISTORICAL SCIENCES AND ARCHAEOLOGY

UDK: 94

“FROM WHERE IS THIS CAUCASIAN, BRISK LOOK IN THE POLISH PAN?”: THE CAUCASUS IN REFLECTIONS ON ETHNOGENESIS OF THE POLES

ADAMCHEVSKY Pshemyslav


The article presents information regarding the significance of the Caucasus in relation to various concepts of Polish ethnogenesis. The first mention of the Caucasian origins of Polish nobility appeared during the Renaissance. The concept of the involvement of the people of the Caucasus region in the birth of the Polish state and nation was intensified during the Romantic era and was presented most comprehensively by one of their greatest writers, Adam Mickiewicz. As from the XX century, pieces of information of this type appeared sporadically and is mostly found in the category of legends rather than historic facts.

Keywords: сарматы; Avars; польско-кавказские связи; этногенез поляков; авары; лазы; ляхи; Адам Мицкевич; Polish-Caucasian relations; ethnogenesis of the Poles; Sarmatians; Laz people; Lachy; Adam Mickiewicz.

Pages: 37 - 54

Date: 02.05.2017

Bibliography:

 • Mistrza Wincentego, zwanego Kadłubkiem, biskupa krakowskiego. Kronika Polska. Kraków, 1862. S. 45.
 • Rylke J. My Polacy. Warszawa, 2016. S. 7.
 • Jana Długosza kanonika Krakowskiego Dziejów Polskich ksiąg dwanaście. T. I. Kraków, 1867. S. 3.
 • Sarnicki S. Annales, sive de origine et rebus gestis Polonorum et Lithuanorum libri VIII. Księga 1. Kraków, 1587. S. 21-22.
 • Kochanowski J. O Czechu y Lechu historia nagoniona. Kraków, 1589. 32 s.
 • Maślanka J. Literatura a dzieje bajeczne. Warszawa, 1984. 336 s.
 • Kochanowski J. Proporzec albo hołd pruski. Kraków, 1587. S. 13.
 • Калоев Б. Записки кавказоведа. Владикавказ, 2002. C. 229.
 • Krzywy R. Jan Skorski Lech polski (1751) - fragment pieśni I w przekładzie Benedykta Kotfickiego // „Umysł stateczny i w cnotach gruntowny”. Prace edytorskie dedykowane pamięci Profesora Adama Karpińskiego / red. R. Grześkowiak, R. Krzywy. Warszawa, 2012. S. 279.
 • Skorski J. Lech Polski albo wolnego i złotego narodu polskiego początki, starożytność, fortuna i różne sukcesów odmiany. Lwów, 1751. S. 6.
 • Kołłątaj H. Rozbiór krytyczny zasad historyi o początkach rodu ludzkiego. Kraków, 1842. S. 300-303.
 • Lelewel J. Dzieje Polski. Warszawa, 1829. S. 14-15.
 • Lelewel J. Narody na ziemiach słowiańskich przed powstaniem Polski, tom wstępny. Poznań, 1853. 891 s.
 • Lelewel J. Wyjątek z rozprawy historycznej // Biblioteka Warszawska. 1842. N 2. S. 71-81.
 • Waśko A. Adam Mickiewicz o historii Polski // Historia ma konsekwencje. Mickiewicz, Mochnacki, Norwid, Witkacy o dziejach Polski / red. A. Rzegocki. Kraków; Warszawa, 2012. S. 15-50.
 • A.Z. Geographie du moyen Age, etudiee par Joachim Lelewel // Przegląd Poznański. Т. XXI. 1855. S. 1, 20-23.
 • Zawadzka D. Paralela recepcji. Lelewel i Mickiewicz w odbiorze literaturoznawców i historyków // Sensus Historiae. 2014. Vol. 15, N 2. S. 187.
 • Mickiewicz A. Pisma historyczne. Wykłady lozańskie. Warszawa, 1997. 430 s.
 • Lelewel J. Polska wieków średnich. Т. I. Poznań, 1855. S. 242-243, 271.
 • Kronika węgierska i czeska. Warszawa, 1823. S. 105.
 • Niesiecki K. Herbarz polski. Т. VI. Lipsk, 1841. S. 15.
 • Niesiecki K. Herbarz polski. Т. IX. Lipsk, 1842. S. 15, 70.
 • Kleczewski S. O początku dawnosci, odmianach y wydoskonaleniu języka polskiego. Lwów, 1767. S. 32.
 • Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego. Т. II. Warszawa, 1985. S. 471.
 • Małecki A. Lechici w świetle historycznej krytyki. Lwów, 1907. S. 97.
 • Naruszewicz A. Historya narodu polskiego. Т. I. Warszawa, 1830. S. 117, 242, 257.
 • Naruszewicz A. Tauryka, czyli wiadomości starożytne i późniejsze o stanie i mieszkańcach Krymu do naszych czasów. Warszawa, 1805. S. 123.
 • Pisma Aleksandra Jabłonowskiego. Т. VII. Warszawa, 1913. S. 78, 121.
 • Sęnkowski J. Collectanea z dziejopisów tureckich rzeczy do historyi polskiey służących. Warszawa, 1824. S. 246.
 • Lelewel J. Krótkie zbiory historii polskiej Lengnicha, Szmita i Albertrandego, Teodora Wagi, Jerzego Samuela Bandtke // Dziennik Wileński. Т. 3, N 15. S. 260.
 • Słowacki J. Król-Duch. Kraków, 2002. 68 s.
 • Kiślak E. Car-trup i król-duch. Warszawa, 1991. S. 351.
 • Surzycki J. Obrazy Dagestanu // Biblioteka Warszawska. Т. II. 1858. S. 234.
 • Gralewski M. Kaukaz. Wspomnienia z dwunastoletniej niewoli. Poznań, 2014. S. 322-323.
 • Widerszal L. Sprawy kaukaskie w polityce europejskiej 1831-1864. Warszawa, 2011. S. 100-101.
 • Lehr-Spławiński T. Język polski. Warszawa, 1978. S. 64.
 • Lehr-Spławiński T. Lędzice-Lędzianie-Lachowie // Opuscula Casimiro Tymieniecki septuagenario dedicata. Poznań, 1959. S. 32.
 • Grażyna i Andrzej Miłoszowie. Kaukaz. Warszawa, 1979. S. 69.
 • Badowski R. Lechici znad Tereku. Warszawa, 1977. S. 6.
 • Geremek R. Nasza Gruzja // Wprost. № 37. 14.09.2008.
 • Małecki A. Lechici w świetle historycznej krytyki. Lwów, 1907. S. 37, 121-124.
 • Шафарик П.Й. Славянские древности. От Геродота до падения Гуннской и Римской держав (465 до н.э. - 469-476 н.э.) / пер. с чеш. О.М. Бодянского. М.: Академический Проект; Альма Матер, 2015. С. 476.
 • Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов и понятий. Т. II / под общ. ред. А.Н. Тихонова, Р.И. Хашимова. М., 2014. C. 732.
 • Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1993. S. 550.
 • Klaproth J. Voyage au Mont Caucase et en Georgie. Paris, 1836. Р. 292.
 • Mańczak W. Praojczyzna Słowian. Warszawa; Wrocław, 1981. 154 s.
 • Adamсzewski P. Ludy Kaukazu w wyobrażeniach o etnogenezie Polaków i utworzeniu państwa polskiego // Sensus Historiae. 2016. Vol. XXV, N 4. S. 27-50.Back to Table of Contents