RU  |  EN

ISSN  1684-792X

Выпуск 67

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

УДК: 94

«ОТКУДА ЭТОТ КАВКАЗСКИЙ, БОЙКИЙ ВЗГЛЯД У ПОЛЬСКОГО ПАНА?»: КАВКАЗ В РАЗМЫШЛЕНИЯХ НА ТЕМУ ЭТНОГЕНЕЗА ПОЛЯКОВ

АДАМЧЕВСКИ Пшемыслав


В статье представлено значение Кавказа в различных концепциях, касающихся этногенеза поляков. Первое упоминание о кавказском происхождении предков поляков (предков польской шляхты) появилось еще в эпоху Возрождения. Оно значительно развилось в эпоху романтизма, а самую полную концепцию об участии народов Кавказа в зарождении государства и польского народа представил Адам Мицкевич. С XX в. подобная информация появляется спорадически и преподносится в качестве легенды.

Ключевые слова: сарматы; Avars; польско-кавказские связи; этногенез поляков; авары; лазы; ляхи; Адам Мицкевич; Polish-Caucasian relations; ethnogenesis of the Poles; Sarmatians; Laz people; Lachy; Adam Mickiewicz.

Страницы: 37 - 54

Поступила в редакцию: 02.05.2017 г.

Список литературы:

 • Mistrza Wincentego, zwanego Kadłubkiem, biskupa krakowskiego. Kronika Polska. Kraków, 1862. S. 45.
 • Rylke J. My Polacy. Warszawa, 2016. S. 7.
 • Jana Długosza kanonika Krakowskiego Dziejów Polskich ksiąg dwanaście. T. I. Kraków, 1867. S. 3.
 • Sarnicki S. Annales, sive de origine et rebus gestis Polonorum et Lithuanorum libri VIII. Księga 1. Kraków, 1587. S. 21-22.
 • Kochanowski J. O Czechu y Lechu historia nagoniona. Kraków, 1589. 32 s.
 • Maślanka J. Literatura a dzieje bajeczne. Warszawa, 1984. 336 s.
 • Kochanowski J. Proporzec albo hołd pruski. Kraków, 1587. S. 13.
 • Калоев Б. Записки кавказоведа. Владикавказ, 2002. C. 229.
 • Krzywy R. Jan Skorski Lech polski (1751) - fragment pieśni I w przekładzie Benedykta Kotfickiego // „Umysł stateczny i w cnotach gruntowny”. Prace edytorskie dedykowane pamięci Profesora Adama Karpińskiego / red. R. Grześkowiak, R. Krzywy. Warszawa, 2012. S. 279.
 • Skorski J. Lech Polski albo wolnego i złotego narodu polskiego początki, starożytność, fortuna i różne sukcesów odmiany. Lwów, 1751. S. 6.
 • Kołłątaj H. Rozbiór krytyczny zasad historyi o początkach rodu ludzkiego. Kraków, 1842. S. 300-303.
 • Lelewel J. Dzieje Polski. Warszawa, 1829. S. 14-15.
 • Lelewel J. Narody na ziemiach słowiańskich przed powstaniem Polski, tom wstępny. Poznań, 1853. 891 s.
 • Lelewel J. Wyjątek z rozprawy historycznej // Biblioteka Warszawska. 1842. N 2. S. 71-81.
 • Waśko A. Adam Mickiewicz o historii Polski // Historia ma konsekwencje. Mickiewicz, Mochnacki, Norwid, Witkacy o dziejach Polski / red. A. Rzegocki. Kraków; Warszawa, 2012. S. 15-50.
 • A.Z. Geographie du moyen Age, etudiee par Joachim Lelewel // Przegląd Poznański. Т. XXI. 1855. S. 1, 20-23.
 • Zawadzka D. Paralela recepcji. Lelewel i Mickiewicz w odbiorze literaturoznawców i historyków // Sensus Historiae. 2014. Vol. 15, N 2. S. 187.
 • Mickiewicz A. Pisma historyczne. Wykłady lozańskie. Warszawa, 1997. 430 s.
 • Lelewel J. Polska wieków średnich. Т. I. Poznań, 1855. S. 242-243, 271.
 • Kronika węgierska i czeska. Warszawa, 1823. S. 105.
 • Niesiecki K. Herbarz polski. Т. VI. Lipsk, 1841. S. 15.
 • Niesiecki K. Herbarz polski. Т. IX. Lipsk, 1842. S. 15, 70.
 • Kleczewski S. O początku dawnosci, odmianach y wydoskonaleniu języka polskiego. Lwów, 1767. S. 32.
 • Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego. Т. II. Warszawa, 1985. S. 471.
 • Małecki A. Lechici w świetle historycznej krytyki. Lwów, 1907. S. 97.
 • Naruszewicz A. Historya narodu polskiego. Т. I. Warszawa, 1830. S. 117, 242, 257.
 • Naruszewicz A. Tauryka, czyli wiadomości starożytne i późniejsze o stanie i mieszkańcach Krymu do naszych czasów. Warszawa, 1805. S. 123.
 • Pisma Aleksandra Jabłonowskiego. Т. VII. Warszawa, 1913. S. 78, 121.
 • Sęnkowski J. Collectanea z dziejopisów tureckich rzeczy do historyi polskiey służących. Warszawa, 1824. S. 246.
 • Lelewel J. Krótkie zbiory historii polskiej Lengnicha, Szmita i Albertrandego, Teodora Wagi, Jerzego Samuela Bandtke // Dziennik Wileński. Т. 3, N 15. S. 260.
 • Słowacki J. Król-Duch. Kraków, 2002. 68 s.
 • Kiślak E. Car-trup i król-duch. Warszawa, 1991. S. 351.
 • Surzycki J. Obrazy Dagestanu // Biblioteka Warszawska. Т. II. 1858. S. 234.
 • Gralewski M. Kaukaz. Wspomnienia z dwunastoletniej niewoli. Poznań, 2014. S. 322-323.
 • Widerszal L. Sprawy kaukaskie w polityce europejskiej 1831-1864. Warszawa, 2011. S. 100-101.
 • Lehr-Spławiński T. Język polski. Warszawa, 1978. S. 64.
 • Lehr-Spławiński T. Lędzice-Lędzianie-Lachowie // Opuscula Casimiro Tymieniecki septuagenario dedicata. Poznań, 1959. S. 32.
 • Grażyna i Andrzej Miłoszowie. Kaukaz. Warszawa, 1979. S. 69.
 • Badowski R. Lechici znad Tereku. Warszawa, 1977. S. 6.
 • Geremek R. Nasza Gruzja // Wprost. № 37. 14.09.2008.
 • Małecki A. Lechici w świetle historycznej krytyki. Lwów, 1907. S. 37, 121-124.
 • Шафарик П.Й. Славянские древности. От Геродота до падения Гуннской и Римской держав (465 до н.э. - 469-476 н.э.) / пер. с чеш. О.М. Бодянского. М.: Академический Проект; Альма Матер, 2015. С. 476.
 • Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов и понятий. Т. II / под общ. ред. А.Н. Тихонова, Р.И. Хашимова. М., 2014. C. 732.
 • Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1993. S. 550.
 • Klaproth J. Voyage au Mont Caucase et en Georgie. Paris, 1836. Р. 292.
 • Mańczak W. Praojczyzna Słowian. Warszawa; Wrocław, 1981. 154 s.
 • Adamсzewski P. Ludy Kaukazu w wyobrażeniach o etnogenezie Polaków i utworzeniu państwa polskiego // Sensus Historiae. 2016. Vol. XXV, N 4. S. 27-50.Вернуться к оглавлению выпуска